SPAMIA - výskumno-vývojový projekt Slovanetu pre nové antispamové algoritmy.
(projekt základného výskumu podľa zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj)

 
 

SPAMIA - archív aktualít

(najnovšie aktuality nájdete na úvodnej stránke SPAMIA)

...

Prednáška študentom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Máj 2012 - Princípy filtrovania spamu pomocou kvantitatívnych profilov a adaptívneho klastrovania prišli odprezentovať zástupcovia tímu SPAMIA v rámci študentského vedecko-popularizačného seminára "Bez(a)Dis" v Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Prezentácia aj fotografie z prednášky sú dostupné na web stránke seminára.

Rozšírené informácie o projekte

Február 2012 - v súvislosti so zverejnením návrhu nového algoritmu filtrovania spamu sme rozšírili informácie o projekte SPAMIA, realizovaných výskumných činnostiach a projektovom tíme. Pripravili sme taktiež zostručnenú charakteristiku navrhnutého nového algoritmu rozpoznávania nevyžiadanej pošty. V súčasnosti prebiehajú nové vlny testovania ďalších kvantitatívnych profilov a ich kombinácií za účelom ďalšej optimalizácie nového algoritmu.

Teoretický návrh nového algoritmu filtrovania spamu

Január 2012 - Na stránke Štúdie je zverejený výsledok 3. etapy projektu SPAMIA - štúdia Teoretický návrh algoritmu na filtrovanie spamu. Obsahom štúdie je podrobný popis navrhovaného algoritmu na filtrovanie spamu a kategorizáciu emailov, založeného na reprezentácii emailov kvantitatívnymi profilmi a na adaptívnom klastrovaní.

Informačná bezpečnosť 2012Projekt SPAMIA sme prezentovali na konferencii Informačná bezpečnosť 2012

Január 2012 - Zástupcovia riešiteľského tímu projektu SPAMIA prezentovali návrh nového algoritmu odbornej verejnosti na konferencii Informačná bezpečnosť 2012 dňa 15.2.2012 o 9.00 hod. v sále Kongresového centra Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava.

Konferenciu, ktorej hlavnými organizátormi boli Slovenská asociácia pre informačnú bezpečnost' (SASIB) a spoločnosť  ESET, otvorila prednáška Spam a jeho detekcia RNDr. Vladimíra Špitalského, PhD., člena projektového tímu SPAMIA. Predstavil základné komponenty nového algoritmu na filtrovanie spamu založeného na metóde kvantitatívnych profilov a príspevok bol zároveň zaradený do zborníka konferencie.

Napísali o nás

Január 2012 - Problematike celospoločenského finančného dopadu nevyžiadanej pošty sa venujú viaceré slovenské médiá. Vybrané odkazy nájdete na stránke Napísali o nás.

Spam filtering by quantitative profiles

December 2011  - Vedecký publikačný server americkej Cornell University arXiv.org, obsahujúci vedecké a výskumné články s celosvetovou pôsobnosťou, zverejnil odborný článok Spam filtering by quantitative profiles výskumného tímu SPAMIA.

Účinnosť vybraných komerčných antispamových produktov

December 2011  - Na stránke Štúdie je zverejená ďalšia štúdia projektu SPAMIA skúmajúca účinnosť vybraných komerčných antispamových produktov.

Napísali o nás

November 2011 - Slovanet zverejnil vybrané charakteristiky a porovnanie slovenského spamu so zahraničným. Na stránke Napísali o nás prinášame odkazy na vybrané výstupy v médiách.

Problematika spamu, jeho pôvodu a distribúcie a výskum efektívnosti vybraných antispamových riešení

Na stránke Štúdie je zverejená súhrnná štúdia výsledkov 1. a 2. etapy výskumno-vývojového projektu SPAMIA.

Projekt SPAMIA

SPAMIA je projekt základného výskumu podľa zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj. Jeho cieľom je výskum a návrh nových algoritmov pre rozpoznávanie nevyžiadanej elektronickej komunikácie. Viac o projekte.

 
Aktuality:

Sumarizačná štúdia

Júl 2013 - Zverejnili sme sumarizačnú štúdiuanglický preklad návrhu algoritmu v rámci šiestej - záverečnej etapy výskumného projektu SPAMIA.

Prezentácia na sympóziu DCAI v Španielsku

Máj 2013 - Výskumným tímom navrhnutý a implementovaný adaptívny dynamický algoritmus bol prezentovaný na medzinárodnom sympóziu o distribuovanom computingu a umelej inteligencii DCAI 2013 v Španielsku.

Komparatívny výskum účinnosti algoritmu Spamia

Marec 2013 - Zverejnili sme štúdiu sumarizujúcu výsledky komparatívnej analýzy výkonnosti algoritmu Spamia, vykonanej v reálnom toku elektronickej komunikácie v rozsahu takmer 840 tisíc emailov.

Nové teoreticke poznatky o silných zákonoch veľkých čísel pre rekurenčné charakteristiky

Február 2013 - Výskum rekurenčných kvantitatívnych profilov podnietil riešiteľský tím SPAMIA k štúdiu teoretických vlastností rekurenčných kvantifikačných mier. Výskumný tím zhrnul nové teoreticke poznatky v článku o silných zákonoch veľkých čísel pre rekurenčné charakteristiky „Strong laws for recurrence quantification analysis“. Článok bol zverejnený na preprintovom serveri arXiv, v budúcnosti je možné predpokladať jeho publikovanie v karentovanom časopise z oblasti dynamických systémov.

Implementácia adaptívneho dynamického algoritmu AD-OPTICS

December 2012 - S ohľadom na špecifiká problematiky a nutnosti klastrovať obrovské množiny emailov výskumný tím SPAMIA navrhol a zaimplementoval adaptívny dynamický algoritmus AD-OPTICS, ktorý je jedným z hlavných pilierov algoritmu SPAMIA. Je založený na metóde OPTICS/DBSCAN, ktorá je využívaná opakovane. Návrh klastrovacieho algoritmu bol spracovaný vo forme článku „OPTICS-based clustering of emails represented by quantitative profiles“ a výskumný tím sa s ním uchádza o účasť na ďalšej zahraničnej odbornej konferencii.

(všetky aktuality)

 
 

 

 


© 2010-2013 Slovanet, a.s. Projekt SPAMIA je podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.