SPAMIA - výskumno-vývojový projekt Slovanetu pre nové antispamové algoritmy.
(projekt základného výskumu podľa zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj)

 
 

Algoritmus

Základné princípy nového algoritmu pre filtrovanie nevyžiadanej pošty, navrhnutého v rámci 3. etapy riešenia výskumného projektu SPAMIA

Vznik nového algoritmu

Riešiteľský tím SPAMIA sa už v začiatkoch projektu zameral na hľadanie odlišných spôsobov nazerania na e-mailovú komunikáciu ako je tomu u iných rozšírených metód. Jednou z jeho vízií bolo pokúsiť sa aplikovať na rozpoznávanie nevyžiadanej pošty pokročilé štatistické metódy, ktoré sa ukázali byť účinné aj v iných podobných oblastiach. Výsledky analýz veľkého množstva vzoriek elektronickej pošty v úvodných etapách projektu podporili perspektívu tohto smerovania a výskumný tím sa zameral práve týmto smerom.

Teoretický návrh nového algoritmu filtrovania spamu prináša uspokojivé výsledky už v predbežných pracovných testoch, porovnateľné s niektorými v praxi bežne používanými nástrojmi. Riešiteľský tím ho v súčasnosti rozvíja a hľadá cesty jeho optimalizácie a zvyšovania účinnosti. V ďalších etapách výskumu sa bude navrhnutý algoritmus overovať v reálnom prostredí poštového systému internetového poskytovateľa.

Princíp algoritmu SPAMIA

Na rozdiel od väčšiny bežne používaných metód filtrovania spamu, založených najmä na textovej analýze, je algoritmus navrhnutý tímom projektu SPAMIA založený na číselnom charakterizovaní e-mailu pomocou takzvaných kvantitatívnych profilov a ich spracovaní pokročilými štatistickými metódami.

Ako príklad možno uviesť riadkový profil, ktorý si všíma a pre klasifikáciu používa počty znakov textu v jednotlivých riadkoch, čiže si všíma akoby „vizuálny tvar“ textu e-mailu. Ďalším je znakový profil, ktorý je v základnom tvare vlastne histogramom početností jednotlivých znakov e-mailu. Skupina rekurenčných profilov je, zjednodušene povedané, založená na kvantifikovaní mier opakovania sa určitých štruktúr v texte e-mailu.

Pri úvodných analýzach spamu v slovenskom prostredí sa práve závislosť na jazyku ukázala byť slabým miestom text-miningových algoritmov. Navrhovaný prístup nevyužíva lexikálnu ani syntaktickú analýzu a je teda nezávislý od jazyka, v ktorom sú e-maily napísané. Súčasťou návrhu algoritmu je aj efektívny mechanizmus jeho učenia sa, čo je dôležité pre minimalizáciu výkonových nárokov v reálnom nasadení.

Inovatívnosť riešenia spočíva vo vhodnom využití kvantitatívnych profilov v spojení s ďalšími štatistickými metódami, a to spôsobom, ktorý na klasifikáciu e-mailov doteraz pravdepodobne ešte nikto nepoužil. Výhodou tejto metódy je tiež možnosť kombinovať ju s inými bežne používanými riešeniami postavenými na analýzach textu či blacklistoch a tým dosiahnuť ešte vyššiu celkovú účinnosť rozpoznávania nevyžiadanej pošty.

Podrobnejšie

Bežne používané metódy filtrovania spamu

Vo všeobecnosti sa v prístupoch k filtrovaniu spamu využívajú dva základné druhy informácií – externé (napr. blacklisty a whitelisty) a interné – získateľné výlučne z e-mailu (z jeho hlavičiek s technologickými informáciami a najmä z jeho samotného textu). Výskum projektu SPAMIA sa zameriava na interné informácie.

Väčšina v súčasnosti používaných metód filtrácie využíva najmä textovú a lexikálnu analýzu s využitím postupov a algoritmov text-miningu. Analýzami informácií uvedených vo verejne dostupných empirických štúdiách o výkonnosti niektorých antispamových riešení dospel riešiteľský tím SPAMIA k záveru, že efektívnosť algoritmov založených na textovej analýze e-mailov má svoje hranice a principiálne obmedzenia. Navyše akékoľvek ďalšie zlepšovanie ich efektívnosti by bolo neprimerane výpočtovo a kapacitne náročné.

Ďalšími závažnými nedostatkami štandardných textových algoritmov na filtrovanie spamu, a dôvodmi prečo je potrebné hľadať alternatívne prístupy, sú:

 • vysoká zraniteľnosť algoritmov – spameri sa dokážu jednoducho prispôsobiť a „oklamať“ filtrovací algoritmus;
 • závislosť na konkrétnom jazyku a jeho gramatických a lexikálnych pravidlách a s tým spojená znížená výkonnosť v multilingválnom prostredí – toto sa obzvlášť týka menšinových jazykov, kam patrí aj slovenčina;
 • ťažkopádnosť zmien filtrovania na základe heuristických pravidiel, ktoré vyžadujú priebežnú aktualizáciu vysoko špecializovanými odborníkmi;
 • málostavová klasifikácia – väčšina riešení umožňujú triedenie e-mailov len do kategórií spam/ham, prípadne ešte do kategórie unknown, jemnejšia kategorizácia však môže byť efektívnejšia;
 • zjednodušenosť výsledného hodnotenia spamovosti e-mailu – niektoré nástroje sa definitívne rozhodujú už podľa prvej detegovanej charakteristiky e-mailu, iné na základe súčtov skóre viacerých pravidiel, čím sa strácajú niektoré významné charakteristiky.

Princíp algoritmu SPAMIA – podrobnejšie

Z hľadiska spracovania spočíva nový prístup projektu SPAMIA k filtrovaniu a kategorizácii e-mailov v dvoch inováciách. Prvou z nich je reprezentácia e-mailov pomocou tzv. kvantitatívnych profilov (vektora číselných údajov vopred zvolenej dimenzie). Druhou inováciou je adaptívne klastrovanie korpusu e-mailov využiteľné jednak pre podporu efektívneho labelovania a relabelovania korpusu, ale hlavne pre získanie informácie aj z nelabelovaných e-mailov. Tento fakt zaraďuje návrh filtrovania do triedy semi-supervised algoritmov. Okrem týchto dvoch inovácií algoritmus využíva sekvenčné adaptívne klasifikovanie a inkrementálne trénovanie.

Celkový pohľad na algoritmus podáva nasledovný diagram:

Obr.: Koncept nového algoritmu je založený na kombinácii viacerých postupov matematickej štatistiky a nosnými piliermi nového algoritmu su najmä kvantitatívne profily, adaptívne klastrovanie a sekvenčné klasifikovanie.

Medzi významné črty algoritmu, vyplývajúce z reprezentácie e-mailov kvantitatívnymi profilmi, patria hlavne:

 • škálovateľnosť, robustnosť, primeraná výpočtová zložitosť, jednoduchá paralelizovateľnosť;
 • nízka miera vulnerability;
 • kombinovateľnosť s existujúcimi riešeniami;
 • adaptívnosť klasifikovania e-mailu;
 • flexibilnosť a rozšíriteľnosť algoritmu;
 • možnosť zatrieďovania e-mailov do jemnejších skupín;
 • nezávislosť na jazyku.

Vďaka adaptívnemu klastrovaniu algoritmus získava nasledovné vlastnosti:

 • zohľadnenie informácie aj z nelabelovaných e-mailov;
 • efektívne využívanie spätnej väzby o labeli e-mailu;
 • rýchlejšie rozpoznanie novej spamovej kampane;
 • selektívny výber trénovacej množiny e-mailov.
 •  

Predbežné meranie efektívnosti

Tím SPAMIA vykonával v priebehu navrhovania nového algoritmu predbežné testovanie úspešnosti základných kvantitatívnych profilov – riadkového a znakového. Efektívnosť profilov bola porovnaná s úspešnosťou voľne dostupných a používaných nástrojov SpamAssassin (heuristické pravidlá) a Bogofilter (naivný Bayesov filter), merania sa uskutočnili na jednom privátnom a dvoch verejných korpusoch (množín e-mailov obsahujúcich spam aj ham).

Úspešnosť bola vyhodnocovaná pomocou dvoch základných mier úspešnosti – na základe podielu zle klasifikovaných hamov (false positive rate) a podielu zle klasifikovaných spamov (false negative rate). Prvotné empirické výsledky dokazujú, že jednoduché a ľahko získateľné riadkové a znakové profily sú schopné dosahovať prinajmenšom porovnateľnú výkonnosť ako nástroje SpamAssassin s niekoľkými stovkami heuristických pravidiel a Bogofilter založený na naivnom Bayesovom filtri. Dá sa oprávnene predpokladať, že ďalšie navrhované kvantitatívne profily dokážu efektívnosť ešte zvýšiť.

Ďalšie pokračovanie projektu

V ďalších etapách výskumu sa riešiteľský tím projektu SPAMIA zaoberá návrhom simulačných scenárov na verifikáciu účinnosti skúmaných algoritmov, výskumom účinnosti vyvinutých algoritmov v reálnom prostredí elektronickej komunikácie, a výstupom projektu bude vypracovanie a zverejnenie sumarizujúcej štúdie.

SPAMIA je projekt základného výskumu, čo znamená, že jeho výsledkom sú predovšetkým verejne publikované a kýmkoľvek ďalej použiteľné vedecké poznatky, ktoré sa tak stávajú príspevkom do celosvetového znalostného dedičstva. Tie výsledky základného výskumu, ktoré majú potenciál konkrétneho praktického využitia, sa následne spravidla stávajú predmetom aplikovaného výskumu, resp. komerčného využitia. Výsledky a štúdie projektu SPAMIA sú prezentované predovšetkým na tejto projektovej web stránke (http://spamia.slovanet.sk), na vedeckých portáloch, v odborných periodikách a na konferenciách.

Dokončenie projektu SPAMIA je plánované na júl 2013 a Slovanet v ňom bude pokračovať ďalším vlastným 5-ročným výskumom a vývojom, ku ktorému sa v rámci projektu zaviazal. Výsledky výskumu plánuje Slovanet využiť aj vo vlastnej praxi vo vhodnej kombinácii s ďalšími nástrojmi pre znižovanie podielu nevyžiadanej pošty, čiže v prospech používateľov internetu.

Viac informácií

Podrobnejšie informácie o výsledkoch a stave projektu získajte na stránke Štúdie, odporúčame najmä štúdiu výsledkov 3. etapy projektu.

Dosiahnuté výsledky (publikácia, patent, ochrana priemyselného vlastníctva, iná aktivita) vznikli v rámci riešenia projektu „Výskum efektivity algoritmov pre inteligentné rozpoznávanie nevyžiadanej elektronickej komunikácie, návrh teoretických modelov nových algoritmov a posúdenie ich účinnosti“ (SPAMIA), ktorý je podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona č. 185/2009 Z.z. o stimuloch pre výskum a vývoj…

 
Aktuality:

Sumarizačná štúdia

Júl 2013 - Zverejnili sme sumarizačnú štúdiuanglický preklad návrhu algoritmu v rámci šiestej - záverečnej etapy výskumného projektu SPAMIA.

Prezentácia na sympóziu DCAI v Španielsku

Máj 2013 - Výskumným tímom navrhnutý a implementovaný adaptívny dynamický algoritmus bol prezentovaný na medzinárodnom sympóziu o distribuovanom computingu a umelej inteligencii DCAI 2013 v Španielsku.

Komparatívny výskum účinnosti algoritmu Spamia

Marec 2013 - Zverejnili sme štúdiu sumarizujúcu výsledky komparatívnej analýzy výkonnosti algoritmu Spamia, vykonanej v reálnom toku elektronickej komunikácie v rozsahu takmer 840 tisíc emailov.

Nové teoreticke poznatky o silných zákonoch veľkých čísel pre rekurenčné charakteristiky

Február 2013 - Výskum rekurenčných kvantitatívnych profilov podnietil riešiteľský tím SPAMIA k štúdiu teoretických vlastností rekurenčných kvantifikačných mier. Výskumný tím zhrnul nové teoreticke poznatky v článku o silných zákonoch veľkých čísel pre rekurenčné charakteristiky „Strong laws for recurrence quantification analysis“. Článok bol zverejnený na preprintovom serveri arXiv, v budúcnosti je možné predpokladať jeho publikovanie v karentovanom časopise z oblasti dynamických systémov.

Implementácia adaptívneho dynamického algoritmu AD-OPTICS

December 2012 - S ohľadom na špecifiká problematiky a nutnosti klastrovať obrovské množiny emailov výskumný tím SPAMIA navrhol a zaimplementoval adaptívny dynamický algoritmus AD-OPTICS, ktorý je jedným z hlavných pilierov algoritmu SPAMIA. Je založený na metóde OPTICS/DBSCAN, ktorá je využívaná opakovane. Návrh klastrovacieho algoritmu bol spracovaný vo forme článku „OPTICS-based clustering of emails represented by quantitative profiles“ a výskumný tím sa s ním uchádza o účasť na ďalšej zahraničnej odbornej konferencii.

(všetky aktuality)

 
 

 

 


© 2010-2013 Slovanet, a.s. Projekt SPAMIA je podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.