SPAMIA - výskumno-vývojový projekt Slovanetu pre nové antispamové algoritmy.
(projekt základného výskumu podľa zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj)

 
 

Projekt SPAMIA

SPAMIA je projekt základného výskumu podľa zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj. Obsahovo sa zameriava na výskum a návrh nových algoritmov pre rozpoznávanie nevyžiadanej elektronickej komunikácie

Názov projektu Výskum efektivity algoritmov pre inteligentné rozpoznávanie nevyžiadanej elektronickej komunikácie, návrh teoretických modelov nových algoritmov a posúdenie ich účinnosti
Akronym projektu SPAMIA
Odbor výskumu a vývoja Informačné a komunikačné technológie
Doba riešenia projektu 01.08.2010 - 31.07.2013

Podrobnejšie informácie o projekte

Realizácia projektu a jeho účastníci

Riešiteľom projektu SPAMIA je telekomunikačná spoločnosť Slovanet a realizuje ho za významnej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Slovanet vkladá do projektu svoje technológie, odborníkov, know-how a zabezpečuje všetky projektové činnosti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prispieva do projektu poskytnutím schválených finančných stimulov, pravidelnou kontrolnou činnosťou, oponentúrou výsledkov a ich vlastným zverejňovaním.

Vklady Slovanetu do projektu

Najvýznamnejším vkladom Slovanetu je, že sa vo výskume zaviazal pokračovať na dobu minimálne 5 rokov aj po skončení samotného projektu. Okrem toho Slovanet pre účely riešenia projektu vytvoril nové pracovné miesta, ktoré sa zaväzuje zachovať minimálne ďalšie dva roky aj po skončení projektu.

Dôležitým príspevkom Slovanetu do projektu je, že poskytuje pre realizáciu výskumného projektu svoju infraštruktúru a technológie, ako aj možnosť testovania navrhnutých metód v praxi – v reálnom prostredí poskytovateľa internetových služieb. Slovanet zabezpečuje pre projekt tiež všetky potrebné logistické a administratívne činnosti, vrátane publikačnej činnosti, projektovej web stránky, komunikácie s médiami a pod.

Projektový tím

Projekt SPAMIA je postavený na spolupráci komerčnej spoločnosti s akademickou sférou, čo je model svojou efektivitou osvedčený  a preferovaný aj v krajinách s najvyspelejším vedeckým výskumom. Členmi projektového tímu sú špecialisti z akademickej sféry s bohatými teoretickými aj praktickými skúsenosťami z oblasti matematickej štatistiky a pravdepodobnosti, vrátane aplikovania týchto poznatkov v praxi, najmä v oblasti financií, ekonómie a bioinformatiky. Dopĺňa ich tím skúsených odborníkov spoločnosti Slovanet – niektorí z nich sa problematikou elektronickej pošty, poštových systémov a komunikačnou bezpečnosťou zaoberajú už od začiatkov internetu na Slovensku. Na sprievodných projektových činnostiach participujú ďalší zamestnanci spoločnosti.

Princíp základného výskumu

SPAMIA je projekt základného výskumu, čo znamená, že jeho výsledkom sú predovšetkým verejne publikované a kýmkoľvek ďalej použiteľné vedecké poznatky, ktoré sa tak stávajú príspevkom do celosvetového znalostného dedičstva. Tie výsledky základného výskumu, ktoré majú potenciál konkrétneho praktického využitia, sa následne spravidla stávajú predmetom aplikovaného výskumu, resp. komerčného využitia - takto v princípe funguje veda a výskum na celom svete.

Výsledky projektu a ich prezentácia

Výsledky a štúdie projektu SPAMIA sú prezentované predovšetkým na tejto projektovej web stránke (http://spamia.slovanet.sk), na vedeckých portáloch, v odborných periodikách a na konferenciách. Informácie potenciálne zaujímavé pre verejnosť sú poskytované aj bežným spravodajským médiám. Výsledky výskumu plánuje Slovanet využiť aj vo vlastnej praxi vo vhodnej kombinácii s ďalšími nástrojmi pre znižovanie podielu nevyžiadanej pošty, čiže v prospech používateľov internetu.

Dokončenie projektu je plánované na júl 2013 a Slovanet v ňom bude pokračovať ďalším vlastným 5-ročným výskumom a vývojom, ku ktorému sa v rámci projektu zaviazal.

Viac informácií, etapy a výsledky

O spoločnosti Slovanet

Slovanet je telekomunikačný operátor a patrí medzi najväčších alternatívnych poskytovateľov vysokorýchlostného internetu na Slovensku. Samostatne i v balíkoch ponúka internetové pripojenie, telefónne služby a digitálnu televíziu pre domácnosti. Vo firemnom sektore poskytuje integrované komunikačné a hlasové služby, virtuálne privátne siete a bezpečnostné riešenia menším či stredným podnikom ako aj veľkým slovenským organizáciám.

V súčasnosti sa Slovanet zameriava na budovanie vlastnej optickej a bezdrôtovej infraštruktúry, hlavne prostredníctvom akvizícií lokálnych operátorov a rozširovaním ich sietí. Od roku 2009 má Slovanet certifikovaný systém manažérstva v súlade s medzinárodnými normami ISO 9001 a ďalšími. Podľa rebríčka TREND Top Telecom 2010 je Slovanet spomedzi relevantných konkurentov spoločnosťou s najvyšším medziročným nárastom v predaji dátových služieb.

Špecialista na bezpečnosť

Slovanet sa od svojho vzniku obzvlášť zameriava na bezpečnosť elektronickej komunikácie a prenosu dát a je v mnohých jej oblastiach priekopníkom. Bol napríklad zriaďovateľom Prvej slovenskej certifikačnej autority a ako prvý subjekt začal vydávať certifikáty pre elektronický podpis. A ako prvý poskytovateľ internetu na Slovensku začal poskytovať službu Safe:MAIL – e-mail schránku s viacnásobnou antivírusovou ochranou.

V roku 2010 Slovanet spustil, opäť ako prvý operátor, službu Strážca prístupu, účinne chrániaciu zákazníkov pred prístupom na nežiadúce web stránky, ako aj osvetovo pôsobiacu web stránku www.bezpecnyinternet.sk.

Vo firemnom segmente je Slovanet dlhodobo známy svojimi riešeniami tzv. virtuálnych privátnych sietí pre bezpečnú komunikáciu medzi pobočkami firiem a organizáciií cez internet, či komplexnou ochranou internetového pripojenia Safe:LINK.

Viac informácií o spoločnosti Slovanet, jej ponuke a aktivitách nájdete na stránke www.slovanet.sk.

Dosiahnuté výsledky (publikácia, patent, ochrana priemyselného vlastníctva, iná aktivita) vznikli v rámci riešenia projektu „Výskum efektivity algoritmov pre inteligentné rozpoznávanie nevyžiadanej elektronickej komunikácie, návrh teoretických modelov nových algoritmov a posúdenie ich účinnosti“ (SPAMIA), ktorý je podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona č. 185/2009 Z.z. o stimuloch pre výskum a vývoj…

 

 
Aktuality:

Sumarizačná štúdia

Júl 2013 - Zverejnili sme sumarizačnú štúdiuanglický preklad návrhu algoritmu v rámci šiestej - záverečnej etapy výskumného projektu SPAMIA.

Prezentácia na sympóziu DCAI v Španielsku

Máj 2013 - Výskumným tímom navrhnutý a implementovaný adaptívny dynamický algoritmus bol prezentovaný na medzinárodnom sympóziu o distribuovanom computingu a umelej inteligencii DCAI 2013 v Španielsku.

Komparatívny výskum účinnosti algoritmu Spamia

Marec 2013 - Zverejnili sme štúdiu sumarizujúcu výsledky komparatívnej analýzy výkonnosti algoritmu Spamia, vykonanej v reálnom toku elektronickej komunikácie v rozsahu takmer 840 tisíc emailov.

Nové teoreticke poznatky o silných zákonoch veľkých čísel pre rekurenčné charakteristiky

Február 2013 - Výskum rekurenčných kvantitatívnych profilov podnietil riešiteľský tím SPAMIA k štúdiu teoretických vlastností rekurenčných kvantifikačných mier. Výskumný tím zhrnul nové teoreticke poznatky v článku o silných zákonoch veľkých čísel pre rekurenčné charakteristiky „Strong laws for recurrence quantification analysis“. Článok bol zverejnený na preprintovom serveri arXiv, v budúcnosti je možné predpokladať jeho publikovanie v karentovanom časopise z oblasti dynamických systémov.

Implementácia adaptívneho dynamického algoritmu AD-OPTICS

December 2012 - S ohľadom na špecifiká problematiky a nutnosti klastrovať obrovské množiny emailov výskumný tím SPAMIA navrhol a zaimplementoval adaptívny dynamický algoritmus AD-OPTICS, ktorý je jedným z hlavných pilierov algoritmu SPAMIA. Je založený na metóde OPTICS/DBSCAN, ktorá je využívaná opakovane. Návrh klastrovacieho algoritmu bol spracovaný vo forme článku „OPTICS-based clustering of emails represented by quantitative profiles“ a výskumný tím sa s ním uchádza o účasť na ďalšej zahraničnej odbornej konferencii.

(všetky aktuality)

 
 

 

 


© 2010-2013 Slovanet, a.s. Projekt SPAMIA je podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.