SPAMIA - výskumno-vývojový projekt Slovanetu pre nové antispamové algoritmy.
(projekt základného výskumu podľa zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj)

 
 

Etapy projektu

Projekt SPAMIA sa zameriava na výskum nových algoritmov pre rozpoznávanie nevyžiadanej elektronickej komunikácie, realizovaný je v 6-tich etapách:

 • etapa č. 1:
  skúmanie vybraných antispamových riešení, porovnanie kvality detekcie spamov, phishingu, scamov v prechádzajúcej SMTPkomunikácii v reálnom prostredí,
   
 • etapa č. 2:
  skúmanie modelu správania sa pôvodcov spamu, metód maskovania a hromadnej distribúcie spamov
   
 • etapa č. 3:
  teoretický návrh efektívnych, škálovateľných algoritmov rozpoznávania nevyžiadanej elektronickej komunikácie s dôrazom na minimalizáciu výskytov false negative a false positive detekcií,
   
 • etapa č. 4:
  návrh simulačných scenárov na verifikáciu účinnosti skúmaných algoritmov,
   
 • etapa č. 5:
  realizácia vlastného výskumu účinnosti vyvinutých algoritmov v reálnom toku elektronickej komunikácie,
   
 • etapa č. 6:
  vypracovanie štúdie sumarizujúcej vyskúmané poznatky.

Výsledky etáp

Výsledky jednotlivých etáp, odborné štúdie a články sú zverejnené na stránke Štúdie.

 

 
Aktuality:

Sumarizačná štúdia

Júl 2013 - Zverejnili sme sumarizačnú štúdiuanglický preklad návrhu algoritmu v rámci šiestej - záverečnej etapy výskumného projektu SPAMIA.

Prezentácia na sympóziu DCAI v Španielsku

Máj 2013 - Výskumným tímom navrhnutý a implementovaný adaptívny dynamický algoritmus bol prezentovaný na medzinárodnom sympóziu o distribuovanom computingu a umelej inteligencii DCAI 2013 v Španielsku.

Komparatívny výskum účinnosti algoritmu Spamia

Marec 2013 - Zverejnili sme štúdiu sumarizujúcu výsledky komparatívnej analýzy výkonnosti algoritmu Spamia, vykonanej v reálnom toku elektronickej komunikácie v rozsahu takmer 840 tisíc emailov.

Nové teoreticke poznatky o silných zákonoch veľkých čísel pre rekurenčné charakteristiky

Február 2013 - Výskum rekurenčných kvantitatívnych profilov podnietil riešiteľský tím SPAMIA k štúdiu teoretických vlastností rekurenčných kvantifikačných mier. Výskumný tím zhrnul nové teoreticke poznatky v článku o silných zákonoch veľkých čísel pre rekurenčné charakteristiky „Strong laws for recurrence quantification analysis“. Článok bol zverejnený na preprintovom serveri arXiv, v budúcnosti je možné predpokladať jeho publikovanie v karentovanom časopise z oblasti dynamických systémov.

Implementácia adaptívneho dynamického algoritmu AD-OPTICS

December 2012 - S ohľadom na špecifiká problematiky a nutnosti klastrovať obrovské množiny emailov výskumný tím SPAMIA navrhol a zaimplementoval adaptívny dynamický algoritmus AD-OPTICS, ktorý je jedným z hlavných pilierov algoritmu SPAMIA. Je založený na metóde OPTICS/DBSCAN, ktorá je využívaná opakovane. Návrh klastrovacieho algoritmu bol spracovaný vo forme článku „OPTICS-based clustering of emails represented by quantitative profiles“ a výskumný tím sa s ním uchádza o účasť na ďalšej zahraničnej odbornej konferencii.

(všetky aktuality)

 
 

 

 


© 2010-2013 Slovanet, a.s. Projekt SPAMIA je podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.