SPAMIA - výskumno-vývojový projekt Slovanetu pre nové antispamové algoritmy.
(projekt základného výskumu podľa zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj)

 
 

SPAMIA

SPAMIA je akronym pre výskumno-vývojový projekt "Výskum efektivity algoritmov pre inteligentné rozpoznávanie nevyžiadanej elektronickej komunikácie, návrh teoretických modelov nových algoritmov a posúdenie ich účinnosti", ktorého realizátorom je telekomunikačný operátor Slovanet. Viac o projekte

Pokračovanie projektu

August 2013 - Trojročné obdobie hlavnej časti projektu SPAMIA realizovaného so štátnou podporou skončilo 31.7.2013. Spoločnosť Slovanet, a.s. v nasledujúcom období na svojej pôde naďalej pokračuje v projekte SPAMIA vlastným výskumom a vývojom.

Sumarizačná štúdia

Júl 2013 - Zverejnili sme sumarizačnú štúdiuanglický preklad návrhu algoritmu v rámci šiestej - záverečnej etapy výskumného projektu SPAMIA.

Prezentácia na sympóziu DCAI v Španielsku

Máj 2013 - Vzhľadom na veľkú rôznorodosť možných reprezentácií emailov kvantitatívnymi profilmi sa ukázal nevyhnutný takzvaný multi-view prístup. Výskumným tímom navrhnutý a implementovaný adaptívny dynamický algoritmus (pozri nižšie príspevok „Implementácia adaptívneho dynamického algoritmu AD-OPTICS / December 2012“) bol prezentovaný na medzinárodnom sympóziu o distribuovanom computingu a umelej inteligencii DCAI 2013 v Španielsku.

Komparatívny výskum účinnosti algoritmu Spamia

Marec 2013 - Zverejnili sme štúdiu sumarizujúcu výsledky komparatívnej analýzy výkonnosti algoritmu Spamia, vykonanej v reálnom toku elektronickej komunikácie v rozsahu takmer 840 tisíc emailov. Účinnosť algoritmu Spamia pri filtrovaní spamu a kategorizácii emailov bola porovnávaná s účinnosťou antispamového filtra SpamAssassin, naivného bayesovského filtra Bogo filter a komerčného filtra FortiMail.

Nové teoreticke poznatky o silných zákonoch veľkých čísel pre rekurenčné charakteristiky

Február 2013 - Výskum rekurenčných kvantitatívnych profilov podnietil riešiteľský tím SPAMIA k štúdiu teoretických vlastností rekurenčných kvantifikačných mier. Výskumný tím zhrnul nové teoreticke poznatky v článku o silných zákonoch veľkých čísel pre rekurenčné charakteristiky „Strong laws for recurrence quantification analysis“. Článok bol zverejnený na preprintovom serveri arXiv, v budúcnosti je možné predpokladať jeho publikovanie v karentovanom časopise z oblasti dynamických systémov.

Implementácia adaptívneho dynamického algoritmu AD-OPTICS

December 2012 - S ohľadom na špecifiká problematiky a nutnosti klastrovať obrovské množiny emailov výskumný tím SPAMIA navrhol a zaimplementoval adaptívny dynamický algoritmus AD-OPTICS, ktorý je jedným z hlavných pilierov algoritmu SPAMIA. Je založený na metóde OPTICS/DBSCAN, ktorá je využívaná opakovane. Návrh klastrovacieho algoritmu bol spracovaný vo forme článku „OPTICS-based clustering of emails represented by quantitative profiles“ a výskumný tím sa s ním uchádza o účasť na ďalšej zahraničnej odbornej konferencii.

"Spam Filtering by Quantitative Profiles" in International Journal of Computer Science Issues

Október 2012 - Článok so základnými výskumnými výsledkami projektu SPAMIA - "Spam Filtering by Quantitative Profiles" bol publikovaný v renomovanom vedeckom časopise International Journal of Computer Science Issues v čísle IJCSI, Vol. 9, Issue 5, No 3, September 2012.

Prezentácia výsledkov projektu na konferencii Applied Statistics 2012

September 2012 - Výsledky výskumu dosiahnuté v rámci projektu SPAMIA boli prezentované na ďalšej medzinárodnej konferencii o aplikovanej štatistike Applied Statistics 2012 v Slovinsku. Abstrakt prezentovaného príspevkuSPAMIA: Spam filtering by quantitative profiles“ je uverejnený v knihe abstraktov konferencie.

Prezentácia výsledkov projektu na konferencii COMPSTAT 2012

August 2012 - Výsledky výskumu dosiahnuté v rámci projektu SPAMIA prezentovali zástupcovia riešiteľského tímu na prestížnej medzinárodnej konferencii o počítačovej štatistike COMPSTAT 2012. Príspevok „Email categorization and spam filtering by random forest with new classes of quantitative profiles“ je publikovaný aj v zborníku konferencie (str. 283-294). Poznatky získané na konferencii boli využité pri detailnej špecifikácii klastrovacej komponenty SPAMIA algoritmu, ako aj pri vyhodnocovaní kvality získaných klastrov. 

Projekt SPAMIA inšpiruje k novému skúmaniu vzťahu rekurenčných kvantitatívnych profilov k topologickej entropii

Júl 2012 - Výskumom rekurenčných profilov boli inšpirované práce členov tímu SPAMIA na teoretických vlastnostiach rekurenčných kvantifikačných mier. Výsledky týkajúce sa ich vzťahu k topologickej entropii boli prezentované na osemnástej medzinárodnej konferencii ICDEA 2012 v Barcelone (Španielsko), konanej 22.-27. júla 2012. Dostupná je prezentácia z prednášky „Asymptotic recurrence quantification analysis“.

(Staršie aktuality)

 
Aktuality:

Sumarizačná štúdia

Júl 2013 - Zverejnili sme sumarizačnú štúdiuanglický preklad návrhu algoritmu v rámci šiestej - záverečnej etapy výskumného projektu SPAMIA.

Prezentácia na sympóziu DCAI v Španielsku

Máj 2013 - Výskumným tímom navrhnutý a implementovaný adaptívny dynamický algoritmus bol prezentovaný na medzinárodnom sympóziu o distribuovanom computingu a umelej inteligencii DCAI 2013 v Španielsku.

Komparatívny výskum účinnosti algoritmu Spamia

Marec 2013 - Zverejnili sme štúdiu sumarizujúcu výsledky komparatívnej analýzy výkonnosti algoritmu Spamia, vykonanej v reálnom toku elektronickej komunikácie v rozsahu takmer 840 tisíc emailov.

Nové teoreticke poznatky o silných zákonoch veľkých čísel pre rekurenčné charakteristiky

Február 2013 - Výskum rekurenčných kvantitatívnych profilov podnietil riešiteľský tím SPAMIA k štúdiu teoretických vlastností rekurenčných kvantifikačných mier. Výskumný tím zhrnul nové teoreticke poznatky v článku o silných zákonoch veľkých čísel pre rekurenčné charakteristiky „Strong laws for recurrence quantification analysis“. Článok bol zverejnený na preprintovom serveri arXiv, v budúcnosti je možné predpokladať jeho publikovanie v karentovanom časopise z oblasti dynamických systémov.

Implementácia adaptívneho dynamického algoritmu AD-OPTICS

December 2012 - S ohľadom na špecifiká problematiky a nutnosti klastrovať obrovské množiny emailov výskumný tím SPAMIA navrhol a zaimplementoval adaptívny dynamický algoritmus AD-OPTICS, ktorý je jedným z hlavných pilierov algoritmu SPAMIA. Je založený na metóde OPTICS/DBSCAN, ktorá je využívaná opakovane. Návrh klastrovacieho algoritmu bol spracovaný vo forme článku „OPTICS-based clustering of emails represented by quantitative profiles“ a výskumný tím sa s ním uchádza o účasť na ďalšej zahraničnej odbornej konferencii.

(všetky aktuality)

 
 

 

 


© 2010-2013 Slovanet, a.s. Projekt SPAMIA je podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.